ELAUT NV

Top Quality Entertaining The World

Since 1959

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

DOWNLOAD ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN
  • De verkochte goederen en/of herstellingen zijn strikt contant betaalbaar te Sint-Niklaas in onze winkel of werk- huis, of door storting op onze bankrekening. Alle eventuele inningskosten worden aangerekend.

  • Al onze offertes zijn zonder verbintenis.

  • Levertijden worden slechts bij wijze van aanduiding bedoeld, en vertraging in de levertijd kan nooit aanleiding zijn tot het toekennen van welkdanige intrest of schadevergoeding.

  • Alle leveringen worden bedoeld als ter magazijn afgenomen en aanvaard, zodat zij op risico en gevaar van de bestemmeling reizen. Alle schade aan derden is uitgesloten.

  • De goederen en apparaten zijn gewaarborgd tegen elk fabricatiedefect. De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf de aankoop in nieuwe staat. Elk stuk dat defect bevonden werd, zal vervangen worden, maar onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot de omwisseling van het defect stuk en geen enkele terugbetaling, vergoeding of schade en intresten kunnen van ons gevorderd worden om gelijk welke reden dan ook.

  • Om geldig te zijn, moeten klachten ingediend worden binnen de acht dagen na verzendingsdatum.

  • Elke afwijking van huidige voorwaarden is slechts geldig mits zij uitdrukkelijk en per schrift is geschied.

  • Door het niet betalen van een rekening op haar vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden. Bij het overschrijden van de vervaldag, dient door de cliënt een verwijlintrest te worden betaald van 12% per jaar, en zulks vanaf de vervaldag van de facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Ingeval de facturen op de vervaldag niet betaald zijn, wordt bovendien het factuurbedrag met 15% verhoogd met een minimum van € 25,- boven de hierboven voorziene intresten, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

  • De gefactureerde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de factuur. De verkoop zal van rechtswege worden vernietigd ingeval van niet-betaling op de vervaldag door het toesturen van een aangetekend schrijven, dat zal verwijzen naar dit artikel. In deze veronderstelling zullen wij gemachtigd zijn de goederen zonder enige vorm, terug te nemen. De residuele verkoopwaarde, die zal worden vastgesteld in functie van de toestand waarin het teruggenomen materiaal zich bevindt, zal aan de klant worden medegedeeld, welke bij gebrek aan protest binnen de 8 dagen door middel van een aangetekend schrijven wordt geacht deze evaluatie te aanvaarden. Voor de verloren waarde is de klant ons, als genoegdoening voor de door ons geleden schade, een bedrag schuldig gelijk aan het verschil tussen de factuurwaarde en de bovenvermelde residuaire verkoopwaarde. Dit bedrag is betaalbaar na het verstrijken van de bovenvermelde voorziene termijn van 8 dagen en zal met een verwijlintrest van 12% per jaar belast worden, vanaf de dag van levering.

  • Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdend, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, het Vredegerecht 1e Kanton Dendermonde en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Het uitschrijven van wissels of beloften, het aanvaarden van betalingen en franco verzending zullen aan deze gerechtelijke bevoegdheidsbepaling geen afbreuk doen.

ELAUT GROUP
Top Quality Entertaining The World